NL

? Vreugde, geluk, gezondheid: 1. Innerlijke rust. 2. Bevrediging halen uit het helpen en ondersteunen van Anderen. Relaties. 12R.tv❌✅ Ik wens Jullie, Mezelf en Anderen dat We eind volgend jaar allemaal kunnen zeggen: “2022 was het beste jaar van mijn leven ??”. Marcin Ellwart

Geluk (emotie)

mentale of emotionele staat van welzijn gekenmerkt door aangename emoties

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.[1][2]

De precieze levensomstandigheden die aanleiding geven tot een gevoel van gelukkig zijn, verschillen per persoon en veranderen met de tijd. Een bepaald persoon is misschien gelukkig met een bepaald type auto, terwijl anderen nooit in die auto gezien zouden willen worden, en een gevoel van ongeluk zouden ervaren wanneer dit wél zou gebeuren.

Ook wanneer men voor zichzelf een nieuw bezit verwerft, is men vaak gelukkig; dit geluk zal echter vaak na verloop van tijd afnemen, waarna men zich misschien niet eens meer bewust is van het feit dat men het betreffende object nog steeds in bezit heeft.

Eerder dan zich enkel met de creaties van anderen bezig te houden, kan zelf iets creëren voor langduriger geluk zorgen, ook omdat je er lang op kan terugkijken.

Wikipedia.org:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)

Piramide van Maslow

Theorie in de psychologie

De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie.[1] Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Maslow heeft de piramide zoals ze wordt gepresenteerd nooit bedoeld als een wetenschappelijk model. Het was alleen bedoeld als een illustratie van het soort concepten waarnaar hij op zoek was.[bron?]

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

Gezondheid

toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 luidt:

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Het begrip gezondheid wordt ook gebruikt op andere terreinen, zoals voor het milieu of de economie.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gezondheid

Onafhankelijkheid (staatkunde)

situatie waarin een staat niet (meer) afhankelijk is van andere

Onafhankelijkheid is het volledig soeverein kunnen heersen door een land of staat over het eigen grondgebied, zelfstandig kunnen beslissen over het binnenlands en buitenlands beleid en niet worden bestuurd door een ander land.

De status van onafhankelijkheid wordt internationaal bepaald door de erkenning door andere staten. Alleen onafhankelijke landen kunnen volledig lid worden van de Verenigde Naties, maar hiertoe zijn zij niet verplicht. Er zijn enkele landen waarvan de onafhankelijkheid op internationaal niveau niet of amper wordt erkend. Een voorbeeld is de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, die alleen door Turkije wordt erkend. De Volksrepubliek China beschouwt Taiwan als afvallige provincie, en onderscheidt dit van een eventueel (door China nog meer afgekeurd) verklaren van de onafhankelijkheid. Staten die door geen enkele andere staat erkend worden, zijn bijvoorbeeld Somaliland en Artsach.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(staatkunde)

Nederlands

West-Germaanse taal ontstaan in Nederland en België Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiële taal van Nederland, Suriname, en een van de drie officiële talen van België. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands ook een officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het Nederlands is de derde meest gesproken Germaanse taal. In de Europese Unie spreken ongeveer 25 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal. De Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef zijn van oudsher Nederlandstalige gebieden, waar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties. Ook in de voormalige kolonie Indonesië kunnen in sommige gebieden de oudste generaties nog Nederlands spreken. Het aantal sprekers van het Nederlands in de Verenigde Staten, Canada en Australië wordt geschat op ruim een half miljoen. Het Afrikaans, een van de officiële talen van Zuid-Afrika, is een dochtertaal van het Nederlands en beide talen zijn onderling verstaanbaar. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlands

Fryske talen

De Fryske talen foarmje in lyts subgroepke fan ‘e Noardwestgermaanske talen, dy’t wer diel útmeitsje fan ‘e Westgermaanske talen. Ta dizze taalkloft hearre it (Westerlauwersk) Frysk, it Noardfrysk en it Eastfrysk, wêrby’t fan dy lêste taal inkeld noch it Sealterfrysk oer is, mei’t alle oare dialekten útstoarn binne. De Fryske talen waarden yn 2004 as memmetaal sprutsen troch likernôch 612.000 minsken, benammentlik yn ‘e Nederlânske provinsje Fryslân, en fierders yn it Dútske Noard-Fryslân en Sealterlân.

https://fy.m.wikipedia.org/wiki/Fryske_talen


Laten we helpen! Bedankt!

https://en.wosp.org.pl/

https://www.siepomaga.pl/en/