AL

? Gëzimi, lumturia, shëndeti: 1. Paqja e brendshme. 2. Marrja e kënaqësisë nga ndihma dhe të qenit një mbështetje për të Tjerët. Marrëdhëniet. 12R.tv❌✅ Ju uroj Juve, Vetes dhe të Tjerëve që në fund të vitit të ardhshëm, secili prej Nesh të thotë: “2022 ishte viti më i mirë i jetës sime ??”. Marcin Ellwart

Lumturia

Lumturia është një ndjenjë ose gjendje kënaqësie, gëzimi i madh që përjetohet nga njeriu.

Njeriu që nga krijimi i tij kërkon këtë gjendje mirëqenie. Lumturia është ajo tërësi ndjenjash e emocionesh të trupit dhe mendjes që krijojnë mirëqenie dhe gëzim në një çast pak a shumë të gjatë në jetën toni.

Disa filozofë parashtrojnë çështjen morale të lumturisë dhe e identifikojnë me kënaqësitë. Ata e arsyetojnë këtë me argumentin se lumturia është dhënie përparsi trupit mbi shpirtëroren. Edhe në këtë pikë them se lëmshi ngatërrohet pa u munduar sa duhet të gjinden justifikime për të thënat dhe bindjet e tilla të moralistëve.

Wikipedia.org:

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Lumturia

Shëndeti

Shëndeti eshte gjendje e së plotë fizike, mendore, sociale dhe jo thjeshtë mungesa e sëmundjes apo një gjendje dobësie.

Kuptimi i shëndetit ka evoluar me kalimin e kohës. Në përputhje me perspektivën biomjekësore, përkufizimet e hershme të shëndetit u përqëndruan në temën e aftësisë së trupit për të funksionuar; shëndeti shihej si një gjendje e funksionit normal që mund të prishej herë pas here nga sëmundjet . Një shembull i një përkufizimi të tillë të shëndetit është: “një gjendje e karakterizuar nga integriteti anatomik, fiziologjik dhe psikologjik; aftësi për të kryer role familjare, punë dhe shoqëri të vlerësuara personalisht; aftësi për t’u marrë me stresin fizik, biologjik, psikologjik dhe shoqëror “.[1] Pastaj në vitin 1948, në një largim rrënjësor nga përkufizimet e mëparshme, Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) propozoi një përkufizim më të lartë që synonte : lidhjen e shëndetit me mirëqenien, për sa i përket “mirëqenies fizike, mendore dhe shoqërore, dhe jo thjesht sëmundjen ”. [2] Edhe pse ky përkufizim u mirëprit nga disa si inovues, ai gjithashtu u kritikua si i paqartë, tepër i gjerë dhe nuk u interpretua si i matshëm. Për një kohë të gjatë, u la mënjanë si një ideal jopraktik dhe shumica e diskutimeve mbi shëndetin u kthyen në prakticitetin e modelit biomjekësor. [3]

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%ABndeti

Pavarësia

Pavarësia apo Pamvarësia është një shtet i cili sundohet prej vetit/qeverisë apo që formon një shtet sovrane. Pavarësia është edhe e kundërta e varësisë. Pra mungesa e nenshtrimit politik, ekonomik ndaj kujtdoqofte.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Pavar%C3%ABsia

Gjuha shqipe

gjuhë indo-europiane

Gjuha shqipe (ose thjesht shqipja) është gjuhë dhe degë e veçantë e familjes indo-evropiane të folur nga më shumë se 6 milionë njerëz, kryesisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe në zona të tjera të Evropës Jugore ku ka një popullsi shqiptare, duke përfshirë Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës. Është gjuha zyrtare e Shqipërisë dhe Kosovës.

Komunitetet shekullore që flasin dialektet shqiptare mund të gjenden të shpërndara në Kroaci (Arbëreshët në Zarë), Greqi (Arbëreshët në Greqi, Çamëri dhe disa komunitete në rajonet e Maqedonisë Perëndimore dhe Trakës Perëndimore)[5], Itali (Arbëreshët në Italinë Jugore,[6] Sicili dhe Kalabri) si dhe në Rumani dhe Ukrainë[7]. Ekziston poashtu edhe një diasporë e madhe shqiptare.

Shqipja, si gjuhë moderne, përfaqëson një degë më vete në familjen e gjuhëve indo-evropiane. Shkruhet me shkronja latine. Gjuha shqipe përfshin gjuhën standarde ose gjuhën e njësuar letrare shqipe, e cila u miratua në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipes në vitin 1972 në Tiranë, dhe të gjitha dialektet, nëndialektet e të folurat që fliten nga shqiptarët. Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore: gegërishten, toskërishten, dhe një kronolekt: arbërishten. Fjalori i shqipes ka disa huazime nga greqishtja e lashtë, si dhe nga latinishtja; huazimet pastaj vazhdojnë nga gjuhët sllavo-jugore, greqishtja dhe osmanishtja, si dhe nga italishtja e frëngjishtja dhe gjuhët tjera. Aktualisht gjithnjë vijnë duke u shtuar huazimet nga anglishtja.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe