PL

Polecam Kalendarz Muzyczny: 0-zz.com   ???

2❤22 – Relacje ❤ Rozmowy Randki 12r.pl/relacje

? Radość, szczęście, zdrowie: 1. Wewnętrzny spokój. 2. Czerpanie satysfakcji z pomagania i bycia wsparciem dla Innych. Relacje. 12R.tv❌✅ Życzę Wam, Sobie i Innym, aby pod koniec przyszłego roku każdy z Nas mógł powiedzieć: „2022 był najlepszym rokiem mojego życia ??”. Marcin Ellwart

Szczęście

rodzaj emocji spowodowanej doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne

Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie.

W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwu aspektach:

mieć szczęście oznacza:sprzyjający zbieg, splot okoliczności;pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek;powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych.

Zobacz też: szczęście (zjawisko).

odczuwać szczęście oznacza:(chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia;(trwałe) zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego.

Są to aspekty rozdzielne.

Według niektórych neurologów szczęście pozostaje w ścisłym związku z poziomem serotoniny w synapsach jąder szwu, a także dopaminy w jądrze półleżącym oraz endorfin. Jako dowód przytacza się odczuwanie szczęścia pod wpływem substancji dopaminergicznych, serotoninergicznych oraz agonistów receptora opioidowego.

Więcej – Wikipedia.org:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szcz%C4%99%C5%9Bcie

Hierarchia potrzeb

Potrzeby:

 • samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości;
  • estetyczne (potrzeba harmonii i piękna);
  • poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości);
 • szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi;
  • pragnienie potęgi, wyczynu i wolności;
  • potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi;
 • przynależności – występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy;
 • bezpieczeństwa – pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne;
 • fizjologiczne – gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

Hierarchia potrzeb, piramida Maslowa (ang. needs hierarchy) – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych) do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Potoczna nazwa „piramida Maslowa” jest myląca, Maslow nie przedstawiał swojej hierarchii potrzeb w formie piramidy. Piramida potrzeb, jaka funkcjonuje dziś powszechnie w kulturze popularnej, stworzona została na skutek zniekształcania pomysłów Maslowa przez konsultantów biznesowych i autorów podręczników poszukujących prostego, intuicyjnego schematu ludzkich potrzeb. „Piramida Maslowa” nie została stworzona przez Maslowa, a co więcej, jej założenia generalnie nie zostały potwierdzone w badaniach empirycznych[1][2][3].

Abraham Maslow swoją teorię psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” opisał w artykule Teoria motywacji człowieka w naukowym czasopiśmie „Psychological Review” w roku 1943. Następnie Maslow dołączył do teorii obserwacje dotyczące wrodzonej ludzkiej ciekawości. W tym samym czasie pojawiły się inne teorie dotyczące psychologii rozwoju, niektóre z nich skupiały się na opisie etapów rozwoju u ludzi. Żeby opisać wzór, na podstawie którego ludzkie motywacje są uwzględnione, Maslow użył następujących słów: „fizjologia”, „bezpieczeństwo”, „przynależność”, „miłość”, „szacunek”, „samorealizacja”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb

Zdrowie

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (w tym dobrostan subiektywny), a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności[a][1]. Jest uznawane za wartość społeczną, ochranianą na poziomie populacji ludzkiej (zdrowie publiczne).

Dyskusja nt. definicji pojęcia „zdrowie” nie została zakończona[2][3][4]. Uważa się, że powinna obejmować np. problemy sprawności do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy[5].

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w art. 12 głosi: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”, zobowiązując Strony do zapewnienia tego prawa.

Wyróżnia się:

 1. zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów;
 2. zdrowie psychiczne:
  • zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
  • zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia;
 3. zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi;
 4. zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi[6].

Według Zygfryda Juczyńskiego mylne jest przedstawianie zdrowia i choroby jako przeciwstawnych krańców jednowymiarowej ciągłości[7]. Stan psychiczny chorego i życzliwość społeczna może równoważyć stan chorobowy. Natomiast problemy emocjonalne lub izolacja społeczna mogą sprawić, iż człowiek mimo pełnej sprawności fizycznej poczuje się chory[6].

Więcej:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zdrowie

Niepodległość

Niepodległość – niezależność kraju od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych.

Wybrane akty odzyskania niepodległości upamiętniane są jako święta narodowe, np.:

4 lipca (Dzień Niepodległości) – rocznica uchwalenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku,

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87

Język polski

język indoeuropejski z grupy zachodniosłowiańskiej

Język polskipolszczyzna – język z grupy zachodniosłowiańskiej (do której należą również czeski, słowacki i języki łużyckie), stanowiącej część rodziny indoeuropejskiej. Funkcjonuje jako język urzędowy Polski oraz należy do oficjalnych języków Unii Europejskiej. Ocenia się, że jest mową ojczystą ok. 44 mln ludzi na świecie (w literaturze naukowej można spotkać szacunki od 39 do 48 mln). Językiem tym posługują się przede wszystkim mieszkańcy Polski oraz przedstawiciele tzw. Polonii, czyli ludność polska zamieszkała za granicą.

Zobacz więcej:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Język_polski

Kaszëbsczi jãzëk

mòwa z zôpôdnosłowiańsczégò karna słowiańsczich jãzëków

Kaszëbsczi jãzëk – jãzëk z zôpôdnosłowiańsczégò karna słowiańsczich jãzëków, chtërnym gôdô wiãcy jak 50 000 Kaszëbów. Kaszëbsczi je jednym z pòmòrsczich jãzëków – ò apartnym jãzëkù mòżna rzec ju w XIV stolace. Nôstarszi kaszëbsczé knédżi to Duchowe piesnie Dra Marcina Luthera i inszich naboznich męzow Szymona Krofeja z 1586 rokù, jak téż z rokù 1643 Michôła Pontanusa Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Slowięski. Dzysdniowò lëterackô kaszëbizna je ewòlucëją zabédowóny przez Floriana Cenôwe, wprzód w 1848 (?) – na òsta òdnalazłô w rusczich archiwach kòl kùńca XX stalata – ë w 1879 rokù w Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, wëdóny w Pòznaniu. Badéra kaszëbiznë Friedrich Lorentz wëapartnił w kaszëbsczim jãzëkù 47 zwãków, chtërne są dzysdniowò pisóne 34 lëterama, jich dzél (ch, cz, dz, dż, rz, sz) przez sparłãczenie dwóch lëterów. W kaszëbsczim jãzëkù wëapartniómë trzë przédné dialektë, jakno:

nordowòkaszëbsczi (krézë: pùcczi, wejrowsczi,lãbòrsczi,)
westrzédnokaszëbsczi (krézë: kartësczi, dzélowò bëtowsczi)
pôłniowòkaszëbsczi (dzélowò krézë: kòscersczi, chònicczi, tëchòlsczi)

https://csb.m.wikipedia.org/wiki/Kasz%C3%ABbsczi_j%C3%A3z%C3%ABk


Pomóżmy!

https://en.wosp.org.pl/

https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/ostatni-dzwonek

https://www.siepomaga.pl/

Dzięki!